Polvijärven kunnassa toteutettu Parempi Työyhteisö -kysely

Polvijärven kunnassa toteutettiin ensimmäistä kertaa Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö -kysely. Kyselyn lisäteemoiksi valittiin työyhteisötaitoihin, kuormitustekijöihin sekä motivaatioon ja sitoutumiseen liittyviä kysymyksiä. Kyselyn vastausprosentti oli selvästi parempi kuin kunta-alalla yleensä.

Savonlinnan seurakunnassa toteutettu työhyvinvointikysely

Savonlinnan seurakunnassa toteutettuun työhyvinvointikyselyyn vastasi yli 80 prosenttia seurakunnan henkilöstöstä. Kysely laadittiin Työterveyslaitoksen kehittämän Parempi Työyhteisö -kyselyn pohjalta ja kyselyn tuloksia verrattiin seurakunta-alan vertailuaineistoon.

Työterveyslaitos lopettaa Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyn

Työterveyslaitos on päättänyt lopettaa ParTy®-kyselyn, ja kaikkien jakelijoiden lisenssisopimukset on irtisanottu. Jakelulisenssin haltijat voivat toistaiseksi toteuttaa kyselyjä omien irtisanomisaikojensa puitteissa. Sensorissa voimme toteuttaa ParTy®-kyselyä nykyisen kaltaisena vielä 31.12.2022 asti.

Lopettamispäätöksestä huolimatta Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyyn kuuluvia kysymyksiä lisäteemoineen on mahdollista käyttää myös tulevaisuudessa toteutettavissa työhyvinvointikyselyissä. Jatkammekin Sensor Tutkimus Oy:ssä Parempi Työyhteisö (ParTy) -kyselyyn pohjautuvien kyselyiden toteuttamista ja kehitämme ao. kyselyä jo 6 vuoden aikana saamillamme kehittämisideoilla ja kysymyksillä. Työterveyslaitoksen keräämän vertailuaineiston sijasta tulemme käyttämään Sensorissa itse keräämäämme vertailuaineistoa, jossa on lähes 5000 henkilön vastaukset eri toimialoilta.

Lohjan Liikuntakeskuksessa toteutettiin jo 3. kerran työhyvinvointikysely

Lohjan Liikuntakeskukselle räätälöitiin oma työhyvinvointia mittaava kysely, jossa muutettiin vastausasteikkoa ja kysymyksissä keskityttiin henkilöstön omaan toimintaan ja hyvinvoinnin kokemiseen. Laaja kysely taustamuuttujineen antaa hyvän lähtökohdan yhteistyön parantamiseen ja työhyvinvointiin liittyvien asioiden kehittämiseen.

Työhyvinvointikysely toteutettu Thinking Porfolio Oy:ssä

Toteutimme Työterveyslaitoksen kehittämän työhyvinvointitutkimuksen ICT-alalla toimivassa Thinking Portfolio Oy:ssä. Kyselyyn vastasi lähes kaikki yrityksen työntekijät ja kysymyksissä oli kartoitettu mm. toimialalle tyypillisen etätyömallin onnistumista.

Kolpeneen kuntayhtymässä toteutettu Parempi Työyhteisö-kysely

Kolpeneen kuntayhtymässä toteutettiin jo toisen kerran Sensorin toimesta Työterveyslaitoksen kehittämä Parempi Työyhteisö (ParTy)® -työhyvinvointikysely. Kyselyn tulokset antoivat hyvin tietoa mm. Korona-ajan vaikutuksista henkilöstön hyvinvointiin ja eri yksiköiden toimivuuteen.

Suomen riistakeskuksessa toteutettu 4. kerran ParTy-kysely

Jo neljännen kerran Suomen riistakeskuksessa toteutettu ParTy-kyselyssä käsiteltiin uutena asiana asiantuntijaorganisaation etätyöhön liittyviä osa-alueita. Kyselyn tulokset ovat parantuneet lähes kaikilla osa-alueilla vuodesta 2017 lähtien ja etätyön tekemiseen oltiin pääosin tyytyväisiä.

Inarin kunnassa toteutettu toistamiseen ParTy-kysely

Korona-aikaan ja etätyöhön liittyvät kysymykset otettiin mukaan Inarin kunnassa jo toisen kerran toteutettuun Parempi Työyhteisö (ParTy)® -työhyvinvointikyselyyn. Kyselyyn otettiin myös mukaan kolme eri avokommenttimahdollisuutta, jotta numerotulosten ohella saatiin tarkempaa tietoa yhteistyön toimimisesta ja henkilöstön hyvinvoinnista.

ParTy® kysely, tarjolla kaikki Työterveyslaitoksen lisäteemat

Sensor on ostanut oikeudet kaikkiin Työterveyslaitoksen lisäkysymyksiin, jotka kartoittavat työhyvinvointia ja työyhteisön toimivuutta organisaatioissa. Työterveyslaitoksen kehittämässä Parempi Työyhteisö (ParTy®)-kyselyssä on perusmuodossaan 43 kysymystä, joista 2 on niin sanottua avokysymystä. Työterveyslaitos kehittää ParTy®-kyselyä jatkuvasti erilaisten lisäteemoihin liittyvien kysymysten pohjalta. Vuonna 2021 valittavien teemakysymysten aihe-alueet ovat (suluissa teemakysymysten lukumäärä):
– työyhteisötaidot (7)
– muutosten hallinta (4)
– motivaatio ja sitoutuminen (6)
– poikkeusolot (7)
– työturvallisuus (18)
– työhön liittyvät eri kuormitustekijät; työaika ja resurssit (5), työn vaativuus (4), työn hallinta (6), sosiaaliset suhteet(5), muutokset, epävarmuus (4)
– kiusaaminen (6)
– epäasiallinen kohtelu (10)
– henkilöstön tasapuolinen kohtelu (7)

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut