Lisätietoja toimialabarometreistä ja niiden lähteistä

Tulli – NACE- ja TOL- luokitukset

NACE on taloudellista toimintaa harjoittavien yksiköiden toimialaluokitus ja NACE-tilastot sisältävät tietoja yritysten toimialaluokituksien mukaan. Tuotteisiin, toimialoihin ja tavaroiden käyttötarkoitukseen perustuvia luokituksia käytetään pääsääntöisesti kuvaamaan koko tuonnin ja viennin rakennetta ja kehitystä ilman maakohtaista erittelyä, mutta tiedot tuotetaan myös maakohtaisina.

tulli.fi

Tulli – ulkomaankauppatilastot – Tavaroiden ulkomaankauppa

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden sekä Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa. Kuukausittaisessa ennakkotilastossa julkaistaan Suomen tuonnin, viennin ja kauppataseen arvot kokonaiskaupan tasolla EU:n, euroalueen ja EU:n ulkopuolisen alueen osalta. Kuukausitilastossa julkaistaan yksityiskohtaiset tiedot ulkomaankaupasta myös eri luokituksilla sekä maaryhmittäin ja maittain.

tulli.fi

Tulli – Tavaroiden ulkomaankauppatilastot (ULJAS)

Uljas on ulkomaankauppatilastojen tietokanta, josta käyttäjä voi poimia yksityiskohtaisimmatkin tiedot tavaroiden tuonnista ja viennistä maittain. Ulkomaankauppatilastojen lisäksi Uljaksesta löytyy logistiikkatilastoja ja valmiita raportteja.

uljas.tulli.fi

Tilastokeskus

Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi. Vuonna 1865 perustettu Tilastokeskus on ainoa suomalainen viranomainen, joka on perustettu tilastointia varten. Se tuottaa valtaosan Suomen virallisista tilastoista ja on tilastoalan merkittävä kansainvälinen toimija.

tilastokeskus.fi

Tilastokeskus – tilastot

Tilastokeskus tuottaa noin 200 tilastoa, joiden tiedot julkaistaan Tilastot-sivustolla. Suomen virallisen tilaston piiriin kuuluvia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi myös 13 muuta julkisen hallinnon organisaatiota.

tilastokeskus.fi/til

Tilastokeskus – suhdannetilastot

Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai -alueiden kehitystä lyhyellä aikavälillä. Kokonaistaloudellista suhdannetilaa kuvaa kansantalouden tilinpito.

tilastokeskus.fi/til/suhd

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus eli Luke on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Luke tuottaa ruoka- ja luonnonvaratilastot kestävän päätöksenteon tueksi ja sen tilastointi luo perustaa biotalouden kasvulle ja digitalisaatiolle.

luke.fi

Luonnonvarakeskus – tilastotietokanta – metsätilastot

Metinfo Tilastopalvelu tarjoaa ajantasaista ja kattavaa tilastotietoa Suomen metsäsektorin toiminnasta. Tilastopalvelusta löytyvät ajankohtaiset tilastojulkaisut ja –tietokannat.

metla.fi

Baltic Exchange – merirahtien hintatiedot

Baltic Exchange on maailman ainoa riippumaton markkinatiedon merenkulusta lähde kaupankäyntiin sekä aineellisten ja johdannaissopimusten ratkaisuun. Sivustolta saatavia tietoja käyttävät esim. laivavälittäjät, omistajat ja liikennöitsijät, kauppiaat, rahoittajat sekä rahtaajat luotettavana ja riippumattomana näkemyksenä merenkulkuun liittyvistä markkinoista kuten tankkerimarkkinoista.

balticexchange.com

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry – julkaisut mm. suhdannebarometrit

Julkaisut ja selvitykset – osiosta löytyvät EK:n tuottamat maksuttomat julkaisut, kuten luottamusindikaattorit, suhdannebarometrit ja talouskatsaukset. Osioon on koottu myös EK:n tekemien selvitysten tuloksia.

ek.fi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) – suhdannekatsaus

ETLA:n ennusteet tukevat yritysten ja yhteisöjen taloudellista päätöksentekoa ja ovat suhdanneseurannan sekä suunnittelun ja budjetoinnin tärkeitä apuvälineitä. Ennusteet julkaistaan Suhdanne-julkaisussa, joka on vuoden 2006 alusta lähtien ilmestynyt kaksiosaisena talouden vuosikirjana. Ensimmäinen osa ilmestyy vuosittain maaliskuun lopulla ja toinen osa syyskuun lopulla.

etla.fi

Valtiovarainministeriö – talousnäkymät

Valtiovarainministeriö seuraa, ennustaa ja arvioi talouden kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti. Se mm. julkistaa kokonaistaloudellisen ennusteen neljä kertaa vuodessa.

vm.fi/talousnakymat

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus eli VATT on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi. Aihepiirejä joista VATT julkaisee ovat mm. taloudellinen kasvu sekä kansainvälinen vertailu.

vatt.fi

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut