Työhyvinvointiin liittyvät palvelumme

Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kysely

Työterveyslaitoksen yli 10 vuotta kehittämällä Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kyselyllä voit kattavasti, helposti ja luotettavasti kartoittaa yrityksesi henkilöstön voimavarat ja kehittämiskohteet ja pystyt kohdentamaan henkilöstön kehittämiseen varaamasi resurssit oikein.

ParTy -kyselyn aihealueet ovat tutkitusti yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin sekä organisaation toimivuuteen. ParTy -kysely on organisaatiollesi kustannustehokas tapa selvittää työyhteisön tilaa ja luotettava ulkopuolinen kyselyn toteuttajataho tuo yrityksesi kehittämiskohteet aidosti esille. Kysely on myös mahdollista toteuttaa ja raportoida peräti kymmenellä eri kielellä.

ParTy –kysely toteutetaan aina Työterveyslaitoksen ohjeiden ja laaditun ParTy -menetelmän mukaisesti, luotettavasti ja luottamuksellisesti. Kysely on vaivaton ja kevyt toteuttaa eikä se vaadi yritykseltäsi suuria panostuksia tai etukäteisvalmisteluita. ParTy –kysely on myös kattava ja räätälöitävissä oleva kysely, jossa peruslomakkeessa olevien 45 kysymyksen lisäksi, asiakkaamme voivat lisätä omia kysymyksiään tai valita seitsemästä Työterveyslaitoksen laatimasta teemasta tarpeisiinsa sopivia lisäkysymyksiä.

Kyselyn jälkeen autamme sinua tulosten purkamisessa ja tulosten pohjalta tehtävien johtopäätösten ja jatkotoimenpiteiden laatimisessa. ParTy -kysely on toteutettu jo yli 200 yrityksessä tai organisaatiossa ja Työterveyslaitoksen ylläpitämässä, jatkuvasti uudistettavassa vertailuaineistossa on tällä hetkellä yli 18000 henkilön vastaukset.

Hyvän työn mittari

Hyvän työn mittari on nopea, kevyt ja selkeä työyhteisön laatua mittaava kysely. Kyselyn tuloksena saadaan yksi selkeä indeksiluku, joka kertoo työyhteisön toimivuudesta ja siitä, miten hyvänä, työpaikan olosuhteita voidaan pitää. Saatuja tuloksia verrataan Suomen ammatillisessa keskusjärjestössä vuosina 2014 ja 2016 toteutettujen vastaavien kyselyiden tuloksiin, joihin vastasi yli 1200 vastaajaa kumpanakin vuonna.

Hyvän työn mittarissa kartoitetaan 19 kysymyksen avulla työelämän kahta eri osa-aluetta 1) työelämän perusasioita ja 2) työnteon sujumista työpaikalla. Työelämän perusasioita kartoittavat kysymykset liittyvät mm. työntekijän terveyteen, turvallisuuteen, työsuhteen varmuuteen ja -sopivuuteen, toimeentuloon sekä tasapuoliseen kohteluun. Työnteon sujumista kartoittavat kysymykset taas liittyvät työantajan antamaan tukeen, omiin vaikutusmahdollisuuksiin, yhteenkuuluvuuteen, työn iloon sekä työtahtiin ja tehokkuuteen.

Hyvän työn mittari on nopea ja selkeä kysely myös pulssityyppisiin mittauksiin, jossa säännöllisin väliajoin halutaan selvittää yrityksen työyhteisön tilaa ja työn teon sujumiseen liittyvä osa-alueita.

Rehtipeli®

Työyhteisöä kehittävät pelit ovat uusi, osallistujia aktivoiva tapa kehittää työyhteisön työhyvinvointia ja toimivuutta. Rehtipeli® on lautapeli, joka on kehitetty käyttäjäkeskeisen suunnittelun ammattilaisten ja työyhteisövalmentajien kanssa.

Peliä pelataan 4-6 hengen joukkueina ja samaan aikaan voi olla käynnissä useita pelejä useammalla pelilaudalla. Rehtipeli® aktivoi osallistujat keskustelemaan mm. työn ilosta, yhteistyöstä, työn tasapuolisesta jakamisesta, palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta sekä henkilöstön arvostamisesta.

Rehtipeli® on suunniteltu siten, että se pitää kaikki pelaajat aktiivisina osallistujina koko pelin ajan ja se on myös turvallinen tapa käsitellä hankaliakin asioita vuorovaikutuksellisesti ja osallistujia aktivoiden.

Lisätietoa työhyvinvointipalveluistamme »

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


sensor@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut