Työhyvinvointikyselyt ja Rehtipeli®

Vakiomuotoinen työhyvinvointikysely

Sensorin toteuttama vakiomuotoinen työhyvinvointikysely pohjautuu Työterveyslaitoksen kehittämään Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kyselyyn. Kysely sisältää työhyvinvointiin, työn perusedellytyksiin sekä työyhteisön toimivuuteen liittyviä aihealueita, jotka ovat tutkitusti yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin ja organisaation toimivuuteen. Kyselyssä on 43 monivalintakysymystä ja 2 avokysymystä kymmeneltä eri osa-alueelta. Kyselyn aihealueet liittyvät muun muassa työryhmien toimivuuteen ja -kehittämisaktiivisuuteen, työryhmien väliseen yhteistyöhön, esimiestyöhön ja johtamiseen, tehtävien ja tavoitteiden tuntemiseen, työn hallintaan, stressi- ja kuormitustekijöihin sekä työn iloon. 

Kyselyn tuloksia verrataan Sensor Tutkimus Oy:n keräämään vertailuaineistoon, jossa samoihin kysymyksiin on vastannut jo lähes 5000 vastaajaa. Kyselyä voi räätälöidä oman organisaation tarpeisiin sopivaksi useilla eri lisäteemoilla. Pakollisten 43 kysymyksen lisäksi kyselyä on mahdollista laajentaa yli 80:lla erilaisiin lisäteemoihin liittyvällä kysymyksellä. Lisäksi kyselyyn on mahdollista liittää myös organisaation omia lisäkysymyksiä. ParTy-kysely on mahdollista toteuttaa ja raportoida suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan organisaation ulkopuolinen, kyselyn toteuttajataho, lisää kyselyyn liittyvää luotettavuutta ja luottamuksellisuutta sekä parantaa vastausaktiivisuutta. Kyselyn jälkeen autamme tulosten purkamisessa ja tulosten pohjalta tehtävien johtopäätösten ja jatkotoimenpiteiden laatimisessa. Tulosten käsittelyä ja niiden jalkauttamista varten on myös julkaistu Työterveyslaitoksen laatima esimiesopas, joka sisältyy jokaisen Sensorin toteuttaman kyselyn hintaan. 

Hyvän työn mittari

Hyvän työn mittari on nopea, kevyt ja selkeä työyhteisön laatua mittaava kysely. Kyselyn tuloksena saadaan yksi selkeä indeksiluku, joka kertoo työyhteisön toimivuudesta ja siitä, miten hyvänä, työpaikan olosuhteita voidaan pitää. Saatuja tuloksia verrataan Suomen ammatillisessa keskusjärjestössä aiempina vuosina toteutettujen vastaavien kyselyiden tuloksiin. Hyvän työn mittari on osa SAK:n työolobarometria, johon haastatellaan yli 1000 SAK:laisten liittojen jäsentä jokaisena toteutusvuonna.

Hyvän työn mittarissa kartoitetaan 19 kysymyksen avulla työelämän kahta eri osa-aluetta 1) työelämän perusasioita ja 2) työnteon sujumista työpaikalla. Työelämän perusasioita kartoittavat kysymykset liittyvät mm. työntekijän terveyteen, turvallisuuteen, työsuhteen varmuuteen ja -sopivuuteen, toimeentuloon sekä tasapuoliseen kohteluun. Työnteon sujumista kartoittavat kysymykset taas liittyvät työantajan antamaan tukeen, omiin vaikutusmahdollisuuksiin, yhteenkuuluvuuteen, työn iloon sekä työtahtiin ja tehokkuuteen.

Hyvän työn mittari on nopea ja selkeä kysely myös pulssityyppisiin mittauksiin, jossa säännöllisin väliajoin halutaan selvittää yrityksen työyhteisön tilaa ja työn teon sujumiseen liittyvä osa-alueita.

Rehtipeli®

Työyhteisöä kehittävät pelit ovat uusi, osallistujia aktivoiva tapa kehittää työyhteisön työhyvinvointia ja toimivuutta. Rehtipeli® on lautapeli, joka on kehitetty käyttäjäkeskeisen suunnittelun ammattilaisten ja työyhteisövalmentajien kanssa.

Peliä pelataan 4-6 hengen joukkueina ja samaan aikaan voi olla käynnissä useita pelejä useammalla pelilaudalla. Rehtipeli® aktivoi osallistujat keskustelemaan mm. työn ilosta, yhteistyöstä, työn tasapuolisesta jakamisesta, palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta sekä henkilöstön arvostamisesta.

Rehtipeli® on suunniteltu siten, että se pitää kaikki pelaajat aktiivisina osallistujina koko pelin ajan ja se on myös turvallinen tapa käsitellä hankaliakin asioita vuorovaikutuksellisesti ja osallistujia aktivoiden.

Työhyvinvointikyselyihin liittyviä sivustoja »

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut