Työhyvinvointikyselyt ja Rehtipeli®

Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kysely

Työterveyslaitoksen yli 10 vuotta kehittämä Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kysely sisältää työhyvinvointiin, työn perusedellytyksiin sekä työyhteisön toimivuuteen liittyviä aihealueita, jotka ovat tutkitusti yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin ja organisaation toimivuuteen. ParTy-kyselyssä on 43 monivalintakysymystä ja 2 avokysymystä kymmeneltä eri osa-alueelta. Kyselyn aihealueet liittyvät; työryhmien toimivuuteen, kehittämisaktiivisuuteen ja työryhmien väliseen yhteistyöhön, esimiestyöhön ja johtamiseen, tehtävien ja tavoitteiden tuntemiseen, työn hallintaan, stressi- ja kuormitustekijöihin sekä työn iloon. 

ParTy-kyselyn tuloksia verrataan yhteen Suomen kattavimmista vertailuaineistoista, jossa on yli 200 organisaatiosta lähes 25000 vastaajan vastaukset. Saatuja tuloksia voidaan myös verrata 12 eri toimialan tai parhaiden yritysten tuloksiin. ParTy-kyselyä voi räätälöidä oman organisaation tarpeisiin sopivaksi Työterveyslaitoksen kehittämillä lisäteemoilla. Pakollisten 45 kysymyksen lisäksi kyselyä on mahdollista laajentaa kaikkiaan 78:lla erilaisella lisäteemoihin liittyvillä kysymyksillä, joihin kaikkiin Työterveyslaitos on myös kerännyt vertailuaineistoa. Lisäksi kyselyyn on mahdollista liittää myös organisaation omia lisäkysymyksiä. ParTy-kysely on mahdollista toteuttaa 10 eri kielellä ja tulosten raportointi voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Työterveyslaitoksen kouluttama, organisaation ulkopuolinen kyselyn toteuttajataho toteuttaa kyselyn ammattitaidolla ja Työterveyslaitoksen ParTy-kyselyn menetelmää noudattaen. Ulkopuolinen toteuttajataho lisää luotettavuutta ja luottamuksellisuutta sekä parantaa usein myös vastausaktiivisuutta. Kyselyn jälkeen autamme tulosten purkamisessa ja tulosten pohjalta tehtävien johtopäätösten ja jatkotoimenpiteiden laatimisessa. Tulosten käsittelyä ja jalkauttamista varten on myös julkaistu ParTy-kyselyn esimiesopas, joka sisältyy jokaisen Sensorin toteuttaman ParTy-kyselyn hintaan. 

Hyvän työn mittari

Hyvän työn mittari on nopea, kevyt ja selkeä työyhteisön laatua mittaava kysely. Kyselyn tuloksena saadaan yksi selkeä indeksiluku, joka kertoo työyhteisön toimivuudesta ja siitä, miten hyvänä, työpaikan olosuhteita voidaan pitää. Saatuja tuloksia verrataan Suomen ammatillisessa keskusjärjestössä vuosina 2014, 2016 ja 2018 toteutettujen vastaavien kyselyiden tuloksiin. Hyvän työn mittari on osa SAK:n työolobarometria, johon haastatellaan yli 1000 SAK:laisten liittojen jäsentä jokaisena toteutusvuonna.

Hyvän työn mittarissa kartoitetaan 19 kysymyksen avulla työelämän kahta eri osa-aluetta 1) työelämän perusasioita ja 2) työnteon sujumista työpaikalla. Työelämän perusasioita kartoittavat kysymykset liittyvät mm. työntekijän terveyteen, turvallisuuteen, työsuhteen varmuuteen ja -sopivuuteen, toimeentuloon sekä tasapuoliseen kohteluun. Työnteon sujumista kartoittavat kysymykset taas liittyvät työantajan antamaan tukeen, omiin vaikutusmahdollisuuksiin, yhteenkuuluvuuteen, työn iloon sekä työtahtiin ja tehokkuuteen.

Hyvän työn mittari on nopea ja selkeä kysely myös pulssityyppisiin mittauksiin, jossa säännöllisin väliajoin halutaan selvittää yrityksen työyhteisön tilaa ja työn teon sujumiseen liittyvä osa-alueita.

Rehtipeli®

Työyhteisöä kehittävät pelit ovat uusi, osallistujia aktivoiva tapa kehittää työyhteisön työhyvinvointia ja toimivuutta. Rehtipeli® on lautapeli, joka on kehitetty käyttäjäkeskeisen suunnittelun ammattilaisten ja työyhteisövalmentajien kanssa.

Peliä pelataan 4-6 hengen joukkueina ja samaan aikaan voi olla käynnissä useita pelejä useammalla pelilaudalla. Rehtipeli® aktivoi osallistujat keskustelemaan mm. työn ilosta, yhteistyöstä, työn tasapuolisesta jakamisesta, palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta sekä henkilöstön arvostamisesta.

Rehtipeli® on suunniteltu siten, että se pitää kaikki pelaajat aktiivisina osallistujina koko pelin ajan ja se on myös turvallinen tapa käsitellä hankaliakin asioita vuorovaikutuksellisesti ja osallistujia aktivoiden.

Työhyvinvointikyselyihin liittyviä sivustoja »

Sensor Tutkimus Oy

Osoite
Vanha Talvitie 11 C
00580 Helsinki


esa.kaitila@sensor.fi

Puhelin
+358 41 507 0365

Y-tunnus: 2798332-6

Marikoo kotisivut